രാജസദസിലെ ഗായകൻ

ക്രൈസ്തവ ഗാന ശാഖയെ സമ്പുഷ്ടമാക്കിയ മോശവത്സലം ശാസ്ത്രിയാർ അന്തരിച്ചിട്ട് നൂറു വർഷം തികയുന്നു. ഗായകൻ, സാമൂഹിക പരിഷ്‌കർത്താവ്, ചിത്രകാരൻ എന്നീ നിലകളിലും ആ പേര് സ്മരണാർഹമാണ്. ഡെനീസ് ജേക്കബ്   ‘’നിന്റെ ഹിതംപോലെ എന്നെ  നിത്യം നടത്തേണമേ  നിന്റെ -...

കലാലയ മാതാവ്

കോട്ടയം സി.എം.എസ് കോളേജ് 200 വയസ് പൂർത്തിയാക്കുന്നു. ഇന്ത്യക്ക് പ്രഥമ പൗരനെ സംഭാവന ചെയ്ത കലാലയം ഇരുനൂറ് തികയുന്നതിന്റെ അഭിമാന നിറവിൽ. കേരളത്തിലെ മറ്റൊരു കലാലയത്തിനും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത ചരിത്രവും പൈതൃകവും പാരമ്പര്യവുമാണ് കോട്ടയം സി.എം.എസ് കോളേജിനുള്ളത്....

STAY CONNECTED

- Advertisement -

RECENT